Highlight view with focus

Many times it would be nice to have some visual feedback as to which pane in a split view currently has the focus. This is very useful if you have multiple view types and different keyboard strokes cause different actions in each.

NOTE: This uses an undocumented feature in MFC so be careful in the future.

Step 1) Derive your own SplitterWnd class.
Step 2) Override the undocumented OnDrawSplitter function.
Step 3) Replace the CSplitterWnd instance in the child frame with your splitter.

This example draws in red but you can adjust the color and width of the frame by altering the define values.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// MySplitterWnd.h

class MySplitterWnd : public CSplitterWnd
{
public: 
	int cRow;
	int cCol; 
	MySplitterWnd();
	void OnDrawSplitter(CDC* pDC, ESplitType nType,
		const CRect& rectArg);
	void RefreshSplitBars(void);
};///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// MySplitterWnd.cpp

#include "StdAfx.h"
#include "MySplitterWnd.h"

#define FOCUS_HILIGHT_COLOR_ULO RGB(180, 75, 25)
#define FOCUS_HILIGHT_COLOR_LRO RGB(245, 5, 25)
#define FOCUS_HILIGHT_COLOR_ULI RGB(145, 95, 75)
#define FOCUS_HILIGHT_COLOR_LRI RGB(220, 65, 40)

#define FOCUS_HILIGHT_SHOW TRUE

#define SPLITTER_CX 4
#define SPLITTER_CY 4
#define SPLITTER_GAPX 4
#define SPLITTER_GAPY 4

void MySplitterWnd::RefreshSplitBars(void)
{
	CRect rectInside;

	GetInsideRect(rectInside);
	DrawAllSplitBars(NULL, rectInside.right, rectInside.bottom);
}


MySplitterWnd::MySplitterWnd()
{
	cRow = 0;
	cCol = 0; 
	
	m_cxSplitter = SPLITTER_CX;
	m_cySplitter = SPLITTER_CY;
	m_cxSplitterGap = SPLITTER_GAPX;
	m_cySplitterGap = SPLITTER_GAPY;
}


void MySplitterWnd::OnDrawSplitter(CDC* pDC, ESplitType nType, const CRect& rectArg)
{
	if((FOCUS_HILIGHT_SHOW) && ((GetRowCount()>1) || (GetColumnCount()>1)) && (nType == splitBorder))
	{
		int pRow = 0;
		int pCol = 0;
		if(rectArg.top)
		{
			pRow = 1;
		}
		if(rectArg.left)
		{
			pCol = 1;
		}
		if((cRow == pRow) && (cCol == pCol))
		{
			if (pDC == NULL)
			{
				RedrawWindow(rectArg, NULL, RDW_INVALIDATE|RDW_NOCHILDREN);
				return; 
			}
			ASSERT_VALID(pDC);
			CRect rect = rectArg;
			pDC->Draw3dRect(rect, FOCUS_HILIGHT_COLOR_ULO, FOCUS_HILIGHT_COLOR_LRO);
			rect.InflateRect(-GetSystemMetrics(SM_CXBORDER), -GetSystemMetrics(SM_CYBORDER));
			pDC->Draw3dRect(rect, FOCUS_HILIGHT_COLOR_ULI, FOCUS_HILIGHT_COLOR_LRI);
			return; 
		}
	}
	
	CSplitterWnd::OnDrawSplitter(pDC,nType,rectArg); 
}Comments

 • Monster beats af Lady Gaga en virkelig afgørende element i de beats forsyne trÃ¥dløse hovedtelefoner

  Posted by wanzixiao on 06/04/2013 12:30pm

  [url=http://www.beatsbydrdredanmark.blinkweb.com/]beats by dre danmark[/url] Beats “Supreme Sound” Headsets forskydninger, der er valgt i form af vej erklæring – selv om det faktum, at faktisk syntes at tale om! “Jeg er en god overdreven person i hans teenageår” The hovedtelefon anker var oprindeligt strålende sammen med betydelig med hensyn til neon . Men i tidligere tider flere aldre, har kunderne allerede blevet anvendt som vil high-end konkurrerende virksomheder anvender personlig bank kan synes, sammen med Beats indgået et system var oprindeligt det meste af tydeligt. Artiklen udformet en slags in-house industri team – tidligere var næsten hele pakken jobbet oprindeligt dyrket ud – at drage fordel af luftstrøm sammen med forbedre enhver mp3. Den populære sti i disse dage har en god imprintede Great Tone. [url=http://www.kbhretelefonerbillig.webstarts.com/]Køb høretelefoner billig[/url] BIII booo din troede involverer let jazz, med essentials involverer normal, god ole ‘, sammen med digitalkameraer sange for dig at lave en ny specifikt eksklusiv lyd. BIII øjeblikket omdefinerer private musik ekspertise til at gøre dine musikernes øretelefoner. Enhver observere, hver eneste nuance, kan optaget med aldrig-hørt-før realistisk look, plus iøjnefaldende design og stil trådløse høretelefoner bestemt ved en ny trompet mundstykke har som en installation vidnesbyrd om den mestre kunsten. Disse former for sædvanligvis er ikke kun de bedste ørepuder vedrørende jazz. Uanset hvad nogen hører, vil BIII sikkert vokset til betragtes som en af dine nuværende all-time musikalske teknologi højder. [url=http://www.beatsbydrehretelefoner.weebly.com/]Beats by dre billig pris[/url] Fordelene og ulemperne ved de forskellige typer af hovedtelefonerHeadset hovedtelefoner, takket være en større enhed, lydkvaliteten er mere bedre, men på grund af nogle store volumen, ikke er nem at bære. Ørepropper lille enhed design, kompakt og let at bære, velegnet til udendørs brug. Ørekrog øretelefon typen headset med ørepropper i mellem et smukt udseende, komfortable at bære, lyde bedre egenskaber end ørepropper ulempe er følsom over for støj udefra, som er egnet til at bære i foråret, og denne sæson . Forskellige typer hovedtelefoner er anderledes, for at se om du ønsker at bruge under hvilke omstændigheder.

  Reply
 • simpler solution

  Posted by Legacy on 08/20/2001 12:00am

  Originally posted by: Alan Kang

  Simply override CSplitterWnd::RecalcLayout - Works 
  
  with all sub-panes. You would still need to call
  SetRowInfo and SetColumnInfo as necessary but there is
  no need to do anything else

  void CSplitterWndEx::RecalcLayout()
  {
  CSplitterWnd::CRowColInfo* pInfo = m_pColInfo;
  CSplitterWnd::CRowColInfo* pInfoNext = pInfo;
  for (int i = 0; i < m_nCols - 1 && pInfo->nCurSize > -1; i++)
  {
  // Check next column
  int nXDiff = (++pInfoNext)->nMinSize -
  (pInfoNext->nCurSize - (pInfo->nIdealSize - pInfo->nCurSize));

  // Adjust the resizing step so that the size of the next col
  // will be at least its min size
  if (nXDiff > 0) pInfo->nIdealSize -= nXDiff;

  // Adjust the resizing step so that the size of this col
  // will be at least its min size
  pInfo->nIdealSize = max(pInfo->nIdealSize, pInfo->nMinSize);
  }

  pInfoNext = pInfo = m_pRowInfo;
  for (i = 0; i < m_nRows - 1 && pInfo->nCurSize > -1; i++)
  {
  // Check next row
  int nYDiff = (++pInfoNext)->nMinSize -
  (pInfoNext->nCurSize - (pInfo->nIdealSize - pInfo->nCurSize));

  // Adjust the resizing step so that the size of the next row
  // will be at least its min size
  if (nYDiff > 0) pInfo->nIdealSize -= nYDiff;

  // Adjust the resizing step so that the size of this row
  // will be at least its min size
  pInfo->nIdealSize = max(pInfo->nIdealSize, pInfo->nMinSize);
  }
  CSplitterWnd::RecalcLayout();
  }


  Reply
 • "total solution" improvements

  Posted by Legacy on 10/12/2000 12:00am

  Originally posted by: Hans-Georg Ulrich

  The "total solution" by Jiang Fan works, but ...
  
  - generates heavy flicker due to RedrawWindow
  - has some problems with more than 2 panes.

  Improvement: replace SetHighlight,
  and overwrite SetActivePane to call SetHighlight.

  --------------------------------------------------------

  void CSplitter::SetHighlight()
  {
  CWnd *pAct = GetActivePane();
  if(pAct && m_hwndAct != pAct->m_hWnd ) {
  // active pane changed
  m_hwndAct = pAct->m_hWnd;

  CPaintDC dc(this);
  CRect rectInside;
  GetInsideRect(rectInside);
  // CSplitterWnd::GetInsideRect -
  // undocumented public function
  // returns size of SplitterWnd minus size of scroll bars,
  // if any

  // CSplitterWnd::DrawAllSplitBars -
  // undocumented public function
  // Called with DeviceContext, it draws the frames.
  // Called with DeviceContext=NULL, it does a RedrawWindow
  // to make the changes visible

  DrawAllSplitBars(&dc,rectInside.right,rectInside.bottom);
  DrawAllSplitBars(NULL,rectInside.right,rectInside.bottom);

  //RedrawWindow(); // generates too much flicker
  }
  }

  // Do not forget to define this in the header
  void CSplitter::SetActivePane
  ( int row, int col, CWnd* pWnd /*= NULL*/ )
  {
  SplitterWnd::SetActivePane( row, col, pWnd);
  SetHighlight();
  }

  Reply
 • Total Solution

  Posted by Legacy on 03/19/1999 12:00am

  Originally posted by: Jiang Fan

  #if !defined(AFX_MYSPLITTERWND_H__138E6707_DE1A_11D2_BD45_0000F8771AA3__INCLUDED_)
  
  #define AFX_MYSPLITTERWND_H__138E6707_DE1A_11D2_BD45_0000F8771AA3__INCLUDED_

  #if _MSC_VER > 1000
  #pragma once
  #endif // _MSC_VER > 1000
  // MySplitterWnd.h : header file
  //

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // CMySplitterWnd window

  class CMySplitterWnd : public CSplitterWnd
  {
  // Construction
  public:
  CMySplitterWnd();
  void SetHighlight();
  // Attributes
  public:
  HWND m_hwndAct;
  // Operations
  public:

  // Overrides
  // ClassWizard generated virtual function overrides
  //{{AFX_VIRTUAL(CMySplitterWnd)
  protected:
  virtual BOOL OnNotify(WPARAM wParam, LPARAM lParam, LRESULT* pResult);
  virtual BOOL OnCommand(WPARAM wParam, LPARAM lParam);
  //}}AFX_VIRTUAL

  // Implementation
  public:
  virtual ~CMySplitterWnd();
  virtual void OnDrawSplitter(CDC* pDC, ESplitType nType, const CRect& rectArg);
  // Generated message map functions
  protected:
  //{{AFX_MSG(CMySplitterWnd)
  //}}AFX_MSG
  DECLARE_MESSAGE_MAP()
  };

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  //{{AFX_INSERT_LOCATION}}
  // Microsoft Visual C++ will insert additional declarations immediately before the previous line.

  #endif // !defined(AFX_MYSPLITTERWND_H__138E6707_DE1A_11D2_BD45_0000F8771AA3__INCLUDED_)


  // MySplitterWnd.cpp : implementation file
  //

  #include "stdafx.h"
  #include "ftms20.h"
  #include "MySplitterWnd.h"

  #ifdef _DEBUG
  #define new DEBUG_NEW
  #undef THIS_FILE
  static char THIS_FILE[] = __FILE__;
  #endif

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // CMySplitterWnd

  CMySplitterWnd::CMySplitterWnd()
  {
  m_hwndAct = NULL;
  }

  CMySplitterWnd::~CMySplitterWnd()
  {
  }


  BEGIN_MESSAGE_MAP(CMySplitterWnd, CSplitterWnd)
  //{{AFX_MSG_MAP(CMySplitterWnd)
  //}}AFX_MSG_MAP
  END_MESSAGE_MAP()


  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // CMySplitterWnd message handlers

  void CMySplitterWnd::OnDrawSplitter(CDC* pDC, ESplitType nType, const CRect& rectArg)
  {
  CSplitterWnd::OnDrawSplitter(pDC, nType, rectArg);
  CWnd *pAct = GetActivePane();
  if(pDC && pAct && !pAct->IsKindOf( RUNTIME_CLASS( CSplitterWnd)) && nType == splitBorder)
  {
  CRect rect;
  pAct->GetWindowRect(&rect);
  pDC->GetWindow()->ScreenToClient(&rect);
  if(rectArg.PtInRect(rect.CenterPoint()))
  {
  ASSERT_VALID(pDC);
  rect = rectArg;
  pDC->Draw3dRect(rect, GetSysColor( COLOR_HIGHLIGHT),GetSysColor( COLOR_HIGHLIGHT));
  rect.InflateRect(-GetSystemMetrics(SM_CXBORDER), -GetSystemMetrics(SM_CYBORDER));
  pDC->Draw3dRect(rect, GetSysColor( COLOR_HIGHLIGHT),GetSysColor( COLOR_HIGHLIGHT));
  }

  }

  }

  BOOL CMySplitterWnd::OnNotify(WPARAM wParam, LPARAM lParam, LRESULT* pResult)
  {
  SetHighlight();
  return CSplitterWnd::OnNotify(wParam, lParam, pResult);
  }

  void CMySplitterWnd::SetHighlight()
  {
  CWnd *pAct = GetActivePane();
  if(pAct && m_hwndAct != pAct->m_hWnd )
  {
  m_hwndAct = pAct->m_hWnd;
  RedrawWindow();
  }
  }

  BOOL CMySplitterWnd::OnCommand(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
  SetHighlight();
  return CSplitterWnd::OnCommand(wParam, lParam);
  }

  Reply
 • Get highlight splitterWnd when I click on mouse on view

  Posted by Legacy on 02/28/1999 12:00am

  Originally posted by: sikong

  get highlight active pane...
  
  

  I used Randy More's source..
  You do first see Randy More's source.

  I changed his source.
  I checked "<--" mark for changing..

  /////////////////////////
  void MySplitterWnd::OnDrawSplitter(CDC* pDC, ESplitType nType, const CRect& rectArg)
  {
  int x_ActivePane, y_ActivePane; // <---
  GetActivePane(x_ActivePane, y_ActivePane); // <--
  TRACE("%d, %d\n", x_ActivePane, y_ActivePane);

  if((FOCUS_HILIGHT_SHOW) && ((GetRowCount()>1) || (GetColumnCount()>1)) && (nType == splitBorder))
  {
  int pRow = 0;
  int pCol = 0;
  if(rectArg.top)
  {
  pRow = 1;
  }
  if(rectArg.left)
  {
  pCol = 1;
  }
  if((pCol == y_ActivePane) && (pRow == x_ActivePane)) // <--
  {
  if (pDC == NULL)
  {
  RedrawWindow(rectArg, NULL, RDW_INVALIDATE|RDW_NOCHILDREN);
  return;
  }
  ASSERT_VALID(pDC);
  CRect rect = rectArg
  pDC->Draw3dRect(rect, FOCUS_HILIGHT_COLOR_ULO, FOCUS_HILIGHT_COLOR_LRO);
  rect.InflateRect(-GetSystemMetrics(SM_CXBORDER), -GetSystemMetrics(SM_CYBORDER));
  pDC->Draw3dRect(rect, FOCUS_HILIGHT_COLOR_ULI, FOCUS_HILIGHT_COLOR_LRI);
  return;
  }
  }

  CSplitterWnd::OnDrawSplitter(pDC,nType,rectArg);
  }

  ///////////////////
  I add the Focus checking routine of View.
  this is left pane

  void CMyTree::OnSetFocus(CWnd* pOldWnd)
  {
  CTreeView::OnSetFocus(pOldWnd);

  // TODO: Add your message handler code here
  ((CMainFrame*)GetParentFrame())->m_wndSplitter.RefreshSplitBars();
  }

  void CMyTree::OnKillFocus(CWnd* pNewWnd)
  {
  CTreeView::OnKillFocus(pNewWnd);

  // TODO: Add your message handler code here
  ((CMainFrame*)GetParentFrame())->m_wndSplitter.RefreshSplitBars();
  }

  //////

  and this is right pane


  void MyRightView::OnSetFocus(CWnd* pOldWnd)
  {
  CEditView::OnSetFocus(pOldWnd);

  // TODO: Add your message handler code here
  ((CMainFrame*)GetParentFrame())->m_wndSplitter.RefreshSplitBars();
  TRACE("right get");
  }

  void MyRightView::OnKillFocus(CWnd* pNewWnd)
  {
  CEditView::OnKillFocus(pNewWnd);

  // TODO: Add your message handler code here
  ((CMainFrame*)GetParentFrame())->m_wndSplitter.RefreshSplitBars();
  TRACE("right kill");
  }

  thanks..


  Reply
 • How can I do if i want to get highlight splitterWnd when I click on mouse on view ?

  Posted by Legacy on 01/28/1999 12:00am

  Originally posted by: hg Choi

  hi.
  I called CMySplitterWnd , When WM_LBUTTONDOWN in view?
  but, it's not executed.


  How can I do if i want to get highlight splitterWnd when I click on mouse on view ?

  Thanks

  Reply
Leave a Comment
 • Your email address will not be published. All fields are required.

Top White Papers and Webcasts

 • As all sorts of data becomes available for storage, analysis and retrieval - so called 'Big Data' - there are potentially huge benefits, but equally huge challenges...
 • The agile organization needs knowledge to act on, quickly and effectively. Though many organizations are clamouring for "Big Data", not nearly as many know what to do with it...
 • Cloud-based integration solutions can be confusing. Adding to the confusion are the multiple ways IT departments can deliver such integration...

Most Popular Programming Stories

More for Developers

RSS Feeds

Thanks for your registration, follow us on our social networks to keep up-to-date